ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยชุมชนตราด
ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยชุมชนตราด
    วิทยาลัยชุมชนตราด จัดตั้งตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดว่า “วิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาของรัฐที่บริหารจัดการโดยชุมชน” ดังนั้นหลักการตั้งและการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนใช้หลักการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ โดยการจัดตั้งและการดำเนินงานจะต้องเกิดจากความต้องการและความพร้อม ของชุมชนที่จะบริหารจัดการตามปรัชญาหลักการของวิทยาลัยชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ ทุกขั้นตอน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดการศึกษาในระบบเครือข่ายและมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของชุมชนในจังหวัด
   ด้วยปรัชญาและหลักการดังกล่าว  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนตราดขึ้น เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ กำหนดใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเมืองตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดที่ยุบเลิกไป มีพื้นที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๙๙.๕ ตารางวา เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชนตราด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในระยะเริ่มแรกของการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนตราดได้ขอใช้สำนักงาน จังหวัดตราดเป็นสถานที่ติดต่อราชการ เพราะสถานที่ที่จัดตั้งกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม และทำพิธีเปิดอาคารเรียนในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ปัจจุบันได้รับอนุญาตจาก กรมธนารักษ์ให้เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชนตราดโดยสมบูรณ์แล้ว โดยลงนามรับเงื่อนไข การใช้ที่ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ วิทยาลัยชุมชนตราดเป็นสถานศึกษาตั้งอยู่เลขที่ ๖๔/๑ หมู่ ๒ ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ใช้พยัญชนะและเลขรหัสประจำส่วนราชการที่     ศธ ๐๕๐๔.๑๗ ปฏิบัติงานตามกรอบนโยบาย หลักการ แนวทางการดำเนินงานขึ้นกับสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

   เมื่อได้รับการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแล้ว  ได้มีการดำเนินการสรรหาและทาบทามผู้มีความรู้ มีความสามารถที่จะมาเป็นคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดจำนวน ๑๔ ท่าน โดยมี นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ เป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด และได้แต่งตั้ง ดร.กรรณิกา สุภาภา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยชุมชนตราดเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โดยเปิดการเรียนการสอน ๔ ศูนย์จัดการศึกษา ได้แก่
   ๑. วิทยาลัยชุมชนตราด สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๔/๑ หมู่ ๒ ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๓ ๒๓๑๔ – ๖ โทรสาร ๐ ๓๙๕๓ ๒๓๑๗
   ๒. โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สถานที่ตั้งโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม หมู่ ๗ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ๒๓๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๘ ๑๑๙๒ โทรสาร ๐ ๓๙๕๘ ๑๑๙๒
   ๓. โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สถานที่ตั้งโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม ๑๕๙ หมู่ ๔ ถนนบ่อไร่-ด่านชุมพล ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหดวัตราด ๒๓๑๔๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๙ ๑๐๔๔ โทรสาร ๐ ๓๙๕๙ ๑๐๔๓
   ๔. โรงเรียนบ้านคลองเจ้า หมู่ที่ ๒ บ้านง่ามโข่ ถนน- ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐