ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ข่าวประกาศต่างๆ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ดาวโหลดเอกสาร
Update 29/12/2560
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยชมุชนตราด ดาวโหลดเอกสาร 28/12/2560
   วิทยาลัยชุมชนตราด มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยชมุชนตราด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสส์(e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา
ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,060,998.00 (เจ็ดล้านหกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)